ÚVOD

 

 

PROFYLAX je originální český software

Výkonný systém typu CMMS (computerized maintenance management systems) / EAM (enterprise asset management), s implementovanými moduly SKLAD, OBJEDNÁVKY, DIAGNOSTIKA, ZAKÁZKY a další. Je určen pro podniky, které potřebují plánovat a řídit údržbu strojů i ostatních zařízení a budov. Profylax je ryze český produkt, na trhu od roku 2004. Vývoj Profylaxu je nepřetržitý. Neustále se snažíme reagovat na požadavky našich zákazníků a tím jsme se stali významným konkurentem podstatně dražších světových systémů údržby, o čemž svědčí více než 300 instalací nejen v ČR a SR, ale i například v Polsku, USA, Mexiku, Anglii, Irsku, Maďarsku, Číně, Ukrajině, Rumunsku, Slovinsku a Tunisu.

 

Co Profylax mimo jiné umožňuje?

 • Získat kompletní přehled o údržbě
 • Plánovat automaticky jednotlivé údržby
 • Získat kompletní přehled o provedených údržbách a nákladech
 • Řízení a plánování údržby dle předchozích statistik
 • Tisk plánu, pracovních příkazů a desítky dalších tisků

 

Co Vám přinese zavedení Profylaxu?

Bezprostřední přínosy

 • Zlepšení běžné práce údržby
  • Jednoduché vytváření, tisk a změny pracovních příkazů
  • Snadný zápis do evidence hotové údržby
  • Možnost okamžitých zásahů do obsahu plánované údržby
  • Vylepšení komunikace v okruhu lidí, kterých se údržba týká
  • Jednoduché změny v systému údržby při nových strojích nebo požadavcích
  • Připomínání nejbližších akcí
  • Snadný běžný reporting pro vyšší stupeň řízení
 • Vylepšení plánování údržby
  • Plán lze kdykoliv přehledně zobrazit nebo vytisknout v mnoha formách
  • Do plánu lze zařadit nejen preventivní údržbu, ale i plánované opravy
  • Pro slaďování plánu údržby s plánem výroby je okamžitě k dispozici plán odstávek
  • Plán lze okamžitě pružně měnit a hledat tak optimální variantu
  • Lze okamžitě získat rozbory plánu, např. využití kapacit, které jsou podstatné pro řízení
  • Nikdy se už v plánu nemůže zapomenout na nějakou údržbu, která se např. kvůli něčemu stále odsouvá

Dlouhodobé přínosy

 • Rozbory údržby za delší období
  • Možnost kontroly nákladů na údržbu až k jednotlivým strojům, takže lze zjistit extrémy a také postupně vybudovat reálnější kalkulaci nákladů na výrobu
  • Možnost kontroly mzdových nákladů a nákladů na externí dodavatele, podklady pro případný outsourcing nebo proti němu
  • Možnost stálé „nenásilné“ kontroly využití kapacit
  • Jednoduché doložení provádění preventivní údržby (např. pro ISO audit)
  • Okamžité zjištění nežádoucích výkyvů v údržbě při prodlužování period preventivní údržby
  • Při nutnosti snížit náklady na údržbu lze lépe najít místa, kde snížení nákladů nevede k přílišnému zvýšení rizika
  • Možnost testování důsledků podnikatelských záměrů z hlediska údržby
 • Organizace znalostí o údržbě
  • Snížení rizika z nezastupitelnosti klíčových osob
  • Jednodušší předatelnost agendy, rychlejší zapracování nových lidí
  • Ideální pro řízení metodou „open book management“ a pro doladění hranice mezi nejnižší TPM úrovní a odbornou preventivní údržbou
 • Stále se zlepšující systém
  • Jakmile se přijde na nějaké vylepšení postupu údržby, zapíše se to do popisu a už se to automaticky zařadí do pracovních příkazů
  • Jednoduchá aktualizace všech důsledků při změnách – zařazení nového stroje a jeho údržby do už existujícího plánu, prodloužení nebo zkrácení period

Jaké má Profylax přínosy pro koncové uživatele?

Přínosy pro běžné údržbáře

 • Přehledné a jasné pracovní příkazy
 • Průkaznost provedení práce
 • Jistota – jednoduchá opora při případných sporech, co měli a neměli udělat
 • Jednoduchý zápis poznámek, které se nemohou na prac. příkazu ztratit
 • Lepší organizací práce by se měl snížit nápor na volný čas a měla by se snížit i nepředvídatelnost zásahů

Přínosy pro mistry a vedoucí údržby

 • Rychlé plánování a přeplánování
 • V plánu už nikdy nelze zapomenout na něco, co už jednou je v evidenci
 • Rychlý a obsažně jistý reporting pro vyšší úrovně řízení
 • Jasné řízení a evidence práce údržbářů pomocí pracovních příkazů
 • Připomínání nejbližších akcí
 • Organizace znalostí do jednoho místa

Přínosy pro vedoucí výroby

 • Komfortní negociace plánování výroby kontra plánování údržby
 • Přehledný a obsažný reporting plánů údržby
 • Okamžitá dostupnost aktuálního plánu údržby na síti
 • Mnohem lepší předatelnost a zastupitelnost práce mistra údržby

Přínosy pro vrcholové řízení

 • Možné rozbory trendů v podnikové údržbě za delší období
 • Kontrola výše nákladů na údržbu až k jednotlivým strojům, lidem a úkonům
 • Kontrola účelnosti nákladů na údržbu
 • Umožňuje předvídat důsledky většího manévru ve výrobě
 • Jednoduché doložení provádění preventivní údržby (např ISO audit)
 • Jednoduché zapojení údržby do nově budovaných moderních systémů řízení
 • Významné snížení rizik v oblasti údržby

Bez preventivní údržby (profylaxe) se neobejde nic, co má fungovat delší dobu. Náklady na údržbu tvoří dle průzkumů kolem 10% obratu výrobních firem. Máte údržbu pod kontrolou? Je pro vás plánování, řízení a evidence údržby přehledné a snadné? Můžete doložit vytížení kapacit, až se vás na to někdo zeptá?

 

Části systému PROFYLAX

 

Karta stroje

Stroj je základní entitou databáze údržby. Do karty stroje lze uvést všechno, co o něm potřebujete vědět. Mimo předdefinované údaje můžete využít neomezenou textovou poznámku, přiřadit fotografii a třeba i návod k použití. Na kartě se definují jednotlivé druhy údržby stroje: stupňovité a nestupňovité. Z karty se přistupuje k plánu i k historii údržeb a oprav.  

 

Plánování

PROFYLAX vám „na knoflík“ podle údajů v kartách strojů sestaví plán údržeb a z něj i plán odstávek na zvolené období. Zobrazí ho jako kalendář nebo podrobně jako tabulku. Pro plánování je podstatná perioda údržby, tolerance periody a naposled provedená údržba. Plánované akce lze ručně přesouvat na jiná data a přesun zůstane při přeplánování zachován. Plán lze tisknout v různých formách a ke každé akci lze tisknout pracovní příkaz . PROFYLAX při startu upozorňuje na aktuální údržby a na jejich včasnou přípravu.  

 

Druhy údržby

Rozlišujeme 3 typy údržby: STUPŇOVITÁ, NESTUPŇOVITÁ, OPRAVA. Stupňovitá údržba je taková, kdy vyšší stupeň v sobě vždy zahrnuje i stupeň nižší (např.1.st.-promazání, 2.st.-seřízení, 3.st.-výměna dílu). Co se má při údržbě dělat, lze zapsat jako volný text nebo jako databázi úkonů. Stroj může mít až 5 stupňovitých údržeb a neomezeně nestupňovitých. Ke každému druhu údržby lze přiřadit, které profese a s jakou kapacitou se na něm budou podílet a jaké skladové položky (náhradní díly) je potřeba připravit. Pod profese lze také zařadit konkrétní pracovníky.  

 

Nákladová střediska

V PROFYLAXu máte možnost nadefinovat si jednotlivá Nákladová střediska podniku a na nich pak sledovat celkové náklady na údržbu. Každý stroj lze na kartě stroje přiřadit k jednomu nákladovému středisku. Definice nákladových středisek je hierarchická, tj. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízená nákladová střediska.  

 

Body odstávky

Bod odstávky jsou množina strojů (obvykle linka), kde se při údržbě jednoho stroje musí zastavit celá tato množina strojů. Definice bodů odstávek je hierarchická, tzn. začíná se od nejvyššího bodu hierarchie (PODNIK) a k němu se definují podřízené body odstávky. Podle definice bodů odstávek a podle přiřazení strojů se pak z plánu údržby sestavuje automaticky plán odstávek kvůli údržbě.  

 

Provedené údržby

Kompletní přehled všech provedených údržeb a nákladů na ně. Zde se můžete přesvědčit, jak byly u stroje dodržovány intervaly preventivních údržeb, jaké byly u stroje opravovány poruchy, pro kontrolu můžete okamžitě zjistit, kdo prováděl předchozí údržbu apod. Ideální pro zákaznický audit dle ISO 9001! Zápis do provedených údržeb je velmi jednoduchý, nejčastěji se jedná o převedení pracovního příkazu do jiné formy jedním kliknutím.

 

Pracovníci

Slouží k zadání všech pracovníků, kteří se podílejí na provádění údržeb. Takto pořízené pracovníky je možno přiřadit k jednotlivým druhům údržby, k plánovaným údržbám a samozřejmě hlavně k zápisům hotové údržby. Dále je k dispozici číselník profesí, které se podílejí na provádění údržeb. Každý pracovník by měl patřit do nějaké profese. V kapacitním plánování údržby je podstatné právě vytížení profesí, teprve potom má smysl přiřazovat pracovníky k pracovním příkazům.  

 

Partneři

Seznam partnerů, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s jednotlivými stroji (např. dodavatelé náhradních dílů, servisní organizace …).Partnera lze ke stroji zaznamenat na kartě stroje výběrem ze seznamu.  

 

Sklad

Náhradní díly a jiný materiál pro údržbu přiřazujete k druhům údržby. Při plánování se kontroluje stav, při zápisu údržeb se potvrzuje spotřeba. Sklad  údržby se obvykle vede v centrálním skladovém hospodářství.  Pak v Profylaxu evidujete jen číselník vybraných položek a na Váš sklad Vám Profylax napojíme. Chcete-li vést sklad údržby přímo v Profylaxu,  máme pro Vás samostatně licencovaný modul SKLAD. Umožňuje standardní skladovou práci: evidenci více místních skladů, vystavování příjemek, výdejek a převodek. Při zápisu provedené údržby se pak automaticky vytvoří výdejka spotřebovaného materiálu přiřazeného k údržbě.  

 

Tisky

PROFYLAX nabízí několik desítek tisků, přehledně setříděných. Jednotlivé tisky jsou před samotným tiskem zobrazeny nejprve v náhledovém okně. V tiscích je možno filtrovat požadované tiskové výstupy dle časového rozmezí. Samozřejmě je možné dle přání zákazníka další tisky doplnit.  

 

Uživatelé

Správce programu má možnost definovat nové uživatele a nastavit jim práva přístupu k jednotlivým položkám hlavního menu. Také lze definovat práva přístupu ke strojům. Pro rychlejší nastavení práv lze využít předdefinované typy uživatelů s typizovanými právy:- Správce, Mistr, Údržbář, Ostatní