GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost PROFYLAX s.r.o. se sídlem: Osvoboditelů 1228/28, 410 02 Lovosice, Česká republika, IČO:
06023401
, jako správce osobních údajů (dále jen „Společnost”) Vás tímto v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (dále jen „
Nařízení”), informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které Společnost
zpracovává jako správce ve smyslu Nařízení.


I. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

 • Vaší identifikace za účelem uzavření smlouvy a jejího následného plnění (např. proto, že jste
  kontaktní či jednající osobou uvedenou ve smlouvě).
 • Identifikace zboží a služeb, fakturace a placení.
 • Plnění zákonných povinností Společnosti (daňové zákony, zákon o účetnictví…).
 • Vymáhání nároků ze smlouvy a obrana proti nárokům, výkonu podnikatelské činnosti a
  ochrany majetku a bezpečnosti.
 • Pokud jste od nás zakoupili zboží či službu, pak i pro to, abychom Vám zasílali informace o
  našich produktech, službách a novinkách týkajících se našich produktů.
 • Fungování našich webových stránek.


II. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ


Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu:

 • Jednání o uzavření smlouvy.
 • Plnění smlouvy.
 • Plnění zákonných povinností Společnosti.
 • Oprávněného zájmu Společnosti na výkonu podnikatelské činnosti, uplatnění právních
  nároků a obraně proti nim a na ochraně majetku.
 • Vašeho souhlasu, pokud jste nám jej udělili, abychom Vám zasílali informace.


III. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Zpracováváme Vaše:

 • Identifikační a kontaktní údaje.
 • Dodací údaje, obchodní podmínky.
 • Fakturační a platební údaje.
 • Údaje z komunikace mezi Společností a Vámi.
 • Údaje získané pomocí cookies a další technologií na webu.


Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou předání:

 • Pro účely řádného plnění smlouvy (např. dopravci).
 • V případech, kdy to Společnosti ukládá zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci.
 • Osobám, které Společnosti poskytují služby pro účely řádného plnění smlouvy a plnění
  povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Kontakty a komunikaci
  Společnost spravuje v systému Requestor, poskytovaným společností Requestor
  Technologies s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, Medlánky, 612 00 Brno, IČO: 28349121


V. POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH


Máte za podmínek uvedených v Nařízení právo požadovat od Společnosti přístup ke svým osobním
údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k
jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Společnost
při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Máte též za podmínek uvedených v Nařízení právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních
údajů z důvodů přímého marketingu nebo oprávněného zájmu Společnosti.
Pokud jste nám udělili souhlas se zasíláním informací o našich produktech, službách a událostech a
novinkách týkajících se našich produktů, máte právo jej kdykoli odvolat. Pokud Vám tyto informace
zasíláme proto, že jste od nás zakoupili zboží či službu, máte právo vznést námitky proti tomuto
použití Vašich kontaktních údajů, a my jej ukončíme.


Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:

 • emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: profylax@profylax.cz
 • dopisem na adresu: Osvoboditelů 1228/28, 410 02 Lovosice, Česká republika