Obsah

Form Editor

Form Editor umožňuje uživatelskou úpravu vybraných formulářů v Profylaxu (prozatím: Karta stroje, Hlášení, Objednávky, Karta materiálu, Zápis provedené údržby(na tuto editaci se dostanete stisknutím tlačítka „Insert“ na klávesnici přímo při otevřeném formuláři Zápisu provedené údržby), Provedené údržby, Pracovníci, Zakázky, Partneři). Změna pomocí Form Editoru se nastaví pro DB (firmu) jako celek (nikoliv pro jednotlivé uživatele!). Samozřejmě se bere v úvahu i jaz.mutace (Lang).

Form Editor umožňuje:

 • Posun prvků (změna pozice na formuláři)
 • Změna velikosti prvků (šířky a výšky prvku)
 • Skrývání prvků
 • Změnu popisků (názvů) prvků
 • Změnu písma prvků
 • Změnu barvy pozadí prvků
 • Přesouvání položek mezi jednotlivými skupinami

Ukázka Form Editoru:

 

Práce ve From Editoru

Form Editor je spustitelný jen pro uživatele typu Master (Admin/Správce), který tak bude moci upravovat dané formuláře pro celou databázi (firmu). Zároveň musí být v globálních parametrech (menu Servis -> Globální parametry) v záložce „Ostatní“ zaškrtnuta volba „FormEditor“ + příslušné formuláře, které si přejete upravovat:

V jednu chvíli je možné editovat pouze jeden formulář, pokud se pokusíte vyvolat Form Editor i z jiného formuláře, budete upozorněni hláškou o tom, že je již upravován jiný formulář, na kterém je nejprve nutné editaci ukončit.

 

Úprava formuláře – Spuštění Form Editoru

Na vybraném formuláři musí být aktivní (zobrazena) záložka „Seznam“. Poté kliknutím pravým tlačítkem myši

 

Otevře se nové okno -> Form Editor (přepínatelné zpět na daný upravovaný formulář), kde budou naplněné vlastnosti formuláře a zároveň dojde k tomu, že se upravovaný formulář přepne do tzv. módu editace, což znamená, že je možnost prvky na formuláři jednoduchým kliknutím myši vybírat a především přesouvat, měnit jejich velikost a případně i skrývat atd.

 

Úprava formuláře – Popis jednotlivých částí Form Editoru

Prvky (komponenty) jsou na Form Editoru uspořádané do 5 záložek:

 1. Labels: popisky (především před editačními prvky)
 2. Edits: editační prvky (především zadávací pole jednotlivých údajů DB)
 3. Buttons: tlačítka
 4. TabSheets: záložky formuláře (např. na kartě stroje záložky Seznam, Detail, Opravy …), mezi TabSheets jsou i příbuzné formuláře, které nejsou v záložkách, např. u hlášení je v TabSheets i zvláštní formulář pro zápis nového hlášení.
 5. ObjectTree: stromová struktura jednotlivých částí formuláře.

 

Upravitelné vlastnosti prvků (komponent)

 • Own Caption: vlastní textový popisek (Label), především před DB prvky nebo na tlačítkách, který lze dle vlastní potřeby měnit. Rozdíl v popisku (mezi defaultním popiskem = Caption a vlastním popiskem = Own Caption). Pro lepší orientaci je v seznamu žlutě zvýrazněn ve sloupci „Caption“.

 • Visible: zda daný prvek bude na formuláři viditelný (zobrazen). Pokud nechceme, aby se daný prvek na formuláři vyskytoval, odškrtneme tuto vlastnost. Tuto vlastnost lze měnit i na formuláři (viz. níže). (Pozn.: v módu editace bude samozřejmě prvek viditelný vždy, i když bude nastaveno Visible=false. Samotné prvky formuláře nelze v editaci odstranit, lze je pouze zneviditelnit)
 • Back Color: barva pozadí prvku, pokud to daný prvek umožňuje. Klepnutím na tomto údaji v seznamu dojde k rozbalení seznamu s barvami a výběru požadované barvy.
 • Font: nastavení písma prvku (typ písma, velikost, barva, styl…). Klepnutím na tomto údaji v seznamu dojde k otevření Font dialogu, kde se změny fontu provádí. Pravým tlačítkem myši na seznamu (gridu) lze také z popupmenu vybrat volbu „Set All Font“, kdy se změní písma pro všechny prvky dané záložky (Labels, Edits, Buttons).

 • Left: pozice prvku na formuláři od levého okraje (pozice se mění na formuláři)
 • Top: pozice prvku na formuláři od horního okraje (pozice se mění na formuláři)
 • Width: šířka prvku (velikost prvku se mění úpravou na formuláři)
 • Height: výška prvku (velikost prvku se mění úpravou na formuláři)

 

Dvojklikem na dané komponentě ve Form Editoru se lze přepnout zpět na upravovaný formulář, ve kterém dojde k zvýraznění dané komponenty tak, aby bylo vidět, o jakou komponentu vlastně jde, pokud tam např. bude více komponent se stejným popiskem (Caption). Opačně výběrem prvku na upravovaném formuláři dojde k automatickému nastavení na daný prvek ve Form Editoru.

 

Pokud chceme při projíždění po seznamu komponent ihned vidět (zvýraznit) i daný prvek (komponentu) na formuláři, lze ve Form Editoru zaškrtnout volbu „Auto select component on form“ a při změně prvku na seznamu se automaticky daný prvek zvýrazní na formuláři, aniž by bylo nutné použít dvojklik na dané komponentě pro zvýraznění. (Na pravé straně Form Editoru je posuvník, který vám umožní nastavit průhlednost okna Form Editoru tak, abyste i přes něj případně viděli zvýrazněné prvky na formuláři. Čím výše je posuvník tím se průhlednost Form Editoru zvyšuje).

 

Úprava formuláře – Samotná úprava formulářů

Přímo na upravovaném formuláři je možnost nastavit vlastnost „Visible“, tedy zneviditelnit (skrýt) prvek na formuláři při normálním zobrazení. Jednoduše na daném vybraném prvku stiskněte pravé tlačítko myši a dojde k zobrazení popup menu s nabídkou „Visible“, která bude v případě viditelného prvku zaškrtlá, u skrytého prvku nikoliv. Toto se použije především u editačních polí (Edits) a jejich popisků před nimi (Labels), kdy požadujeme, aby se při skrytí editačního pole zároveň nezobrazoval ani popisek, o jaké pole se jedná. Můžeme tak jednoduše nastavit tuto vlastnost, aniž bychom museli tuto vlastnost odškrtávat na Form Editoru, kam by bylo jinak nutné se přepnout.

Na editovaném formuláři je možné označit (vybrat) více prvků najednou, a to přidržením klávesy Shift a označením příslušných prvků myší. V tom případě se při stisku pravého tlačítka myši zobrazí popup nabídka podle toho, jakou vlastnost „Visible“ má první označený prvek, nebo prvek, na který se postavíme následně po takovém hromadném výběru. Výběrem volby „Visible“ z popup menu pak měníme vlastnost u všech označených prvků na Visible=false nebo Visible=true. Toto se použije především pro skrytí editačních polí a jejich popisků před nimi, aniž bychom museli skrývat každý prvek zvlášť, nebo pro posouvání prvků na formuláři, které se provádí přidržením klávesy Shift a posunem šipek (nahoru, dolu, vlevo, vpravo), nebo tažením myši. Pokud je nějaký prvek umístěn na panelu (ohraničená skupina prvků), pak skrytým panelu dojde automaticky i ke skrytí všech prvků, které jsou na panelu umístěny.

 

Úprava formuláře – Praktická ukázka (Zápis nového hlášení)

 1. Nikdo v celé firmě (úprava se provede pro všechny uživatele!) nepoužívá kupříkladu pole Modul ani Jiné evid.č. a lze je tedy skrýt.
 2. Nikdo v celé firmě nepoužívá žádné pole, které je v samostatně odděleném/ohraničeném poli (boxu), kde se nachází Objednávka, Zakázka, Činnost, Náklady.
 3. Stroj odstaven od bych rád posunul o kousek níže.

 

Úprava formuláře – Praktická ukázka (Zápis nového hlášení) – Postup

Jelikož se úprava týká hlášení, najedeme si seznam hlášení a spustíme Form Editor:

 

Chceme upravovat formulář Zápisu nového hlášení, tudíž v záložce TabSheets klikneme dvakrát levým tlačítkem myši na Zápis, a tím se nám zobrací formulář Zápisu.

 

Ad 1) Na formuláři nyní klikneme na Jiné evid.č. -> stiskneme klávesu Shift a držíme dokud nevybereme všechna pole a názvy -> postupně vybíráme pole a názvy, které nechceme, aby se zobrazovaly -> následně pravým tlačítkem klikneme na jakoukoliv z vybraných/označených polí a pravým tlačítkem myši potvrdíme (kliknutím na nápis „Visible“), že chceme vybrané věci skrýt:

 

Ad 2) Pokud si přejeme skrýt celé ohraničené pole viz níže, pak to můžeme provést tak, že klikneme pravým tlačítkem myši do daného pole a opět pravým tlačítkem myši potvrdíme (kliknutím na „Visible“), že se má skrýt celé pole -> Takto se jednoduše dá skrýt vše co je níže v zeleně označeném poli.

 

Ad 3) Jelikož chci přesouvat jak text i pole, pak si pomocí tlačítka shift mohu vybrat oboje (jako v prvním bodě) a následně mohu jednoduše posunout text i pole zároveň. Přesouvání se provádí stejně jako přesouvání složek ve Windows -> tedy podržením levého tlačítka myši a posouváním myši.

 

Po požadovaných úpravách klikneme na Save & Load -> Tím se nám jednotlivé změny uloží, ukončí se Form Editor a nahraje se nám aktualizované okno se seznamem hlášení.

 

Níže lze vidět, jak se jednotlivé úpravy promítly do formuláře zápisu nového hlášení:

 

ObjectTree – přesouvání prvků do jiných boxů na formuláři

Formuláře jsou rozděleny do několika samostatných boxů. Uvnitř těchto boxů lze libovolně přesouvat názvy i jednotlivá pole. Přesunutí z jednoho boxu do druhého nelze použít klasické přesouvání pomocí myši a je třeba použít ve FormEditoru záložku ObjectTree.

 

Postačí vybrat prvek, který si přejete přesouvat, následně kliknout ve Form Editoru na záložku ObjectTree – > zde zjistíme, že prvek nese označení Label82 a nachází se v LMDGroupBox9.

 

Kliknutím na patřičný box, kam se bude vybraný prvek přesouvat zjistíte jméno vybraného boxu (v našem případě budeme přesouvat prvek do LMDGroupBox8)

 

Nyní již tedy víme, že chceme přesunout prvek Label82 do LDMGroupBox8. V záložce ObjectTree jednoduše přesuneme, pomocí levého tlačítka myši, prvek do požadovaného boxu. Nyní jsme pro ukázku přesouvali pouze název, nicméně v reálné praxi by bylo zapotřebí přesunout i pole, které se nachází vedle názvu.

 

 

Srovnání vybraných formulářů v PFX a PFX2 (nová verze)

KARTA STROJE

HLÁŠENÍ KE STROJŮM

ZÁPIS PROVEDENÉ ÚDRŽBY

Translate »